Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktiviteter

Centrum för genusforskning (GIG) är en mötesplats med syfte att öppna för möjligheter till samverkan och dialog over över gränser. GIG erbjuder löpande seminarier med överskridande vetenskaplig tematik som har relevans för forskning och om kön och genus. Dessutom erbjuds seminarier om relevanta resurser vid GU. Här berättar vi om aktiviteter som vi arrangerat eller varit medarrangörer till.

2017 

10.3 2017 Forskare diskuterade jämställdhet och de globala målen

GMV och Centrum för genusforskning (GIG) bjöd in forskare, lärare och doktorander vid Chalmers och Göteborgs universitet för att diskutera jämställdhet utifrån det femte globala målet för hållbar utveckling. Mål 5 slår fast att jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Syftet med lunchen var att diskutera jämställdhetsfrågor som en del av hållbar utveckling och identifiera nya samarbetsmöjligheter mellan forskare från olika ämnesområden.

Läs mer på GMV:s webbplats

27-28.02.2017 Forskningsworkshop 2. Aspenäs

Under två dagar genomförde GIG en andra forskningsworkshop finansierad av Riksbankens Jubileumsfond. Denna gång träffades gruppen för ett internat på Aspenäs herrgård i Lerum. Nina Lykke medverkade som inbjuden expert på interdisciplinär genusforskning. Lykke höll en föreläsning och ledde även en övning i kreativt (akademiskt )skrivande. Workshopen utmynnade i två konkreta förslag, och möten för att fortsätta arbetet med nya forskningsansökningar är inbokade under våren.

2016

30.11 2016 Migration och genus

GIG i samarbete med Jonseredsseminariet. Lena Martinsson, professor i genusvetenskap och Andrea Spehar, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, samtalade om migration och genus. En utgångspunkt för diskussionerna var att många av de kvinnor som invandrat till Sverige ofta betraktas som problem, som avvikande och förtryckta. Arbetsmarknaden präglas av bland annat genusnormer och rasistiska strukturer som effektivt hindrar många av dem att få makt över vardagen och möjlighet till egen lön. En av dagens stora politiska utmaningar är att skapa ett samhälle som ger alla kvinnor och män samma möjligheter. Är det motiverat att se över behovet av riktade insatser för att bryta många utrikes födda kvinnors isolering? Eller är det stora problemet idag inte integration i sig utan det segregerade och diskriminerande samhället? Det är viktigt att se komplexiteten i integrering, så att inte ansvaret läggs på dem som ”ska integreras”. Kan den situation många kvinnor som invandrat riskerar att hamna i diskuteras utan att de stigmatiseras ännu mer?

21.11.2016 Forskningsworkshop 1. Ågrenska

GIG anordnade i november den första i en serie forskningsworkshops finansierade av Riksbankens Jubileumsfond. Medverkade gjorde ett tiotal forskare från Göteborgs universitet i syfte att gemensamt vidareutveckla GIG:s tidigare ansökan om medel till en studie av hur det svenska jämställdhetsprojektet omsätts i dag. Bland de medverkade fanns forskare inom bland annat rättsvetenskap, statsvetenskap, genusvetenskap, sociologi, arbets- och miljömedicin, ekonomisk historia och litteraturvetenskap. Gruppen samlas i februari till en ny workshop för att fortsätta arbetet.

27-28.10 Symposium: Exploiting justice

Avsikten på detta symposium var att fördjupa förståelsen av rättvisa genom att undersöka hur rättvisa förhåller sig till genus, social utsatthet/fattigdom liksom till andra synsätt och kontexter. Fem huvudteman utforskades: migration, utbildning, hälsa, historieskrivning och staden som plats för (o)rättvisa. Dessa teman behandlades ur genusperspektiv av multidisciplinära forskargrupper. Paneldiskussioner, stadsvandringar, film, konst och en historisk utställning var några av de medel som användes för att bruka och bråka med rättvisa som begrepp, föreställning, praktik, retorik, politisk och juridisk norm, med inflytande på praktiskt taget allt.

10.10 2016 Hur kan KvinnSam bli mer relevant ur ett forskarperspektiv?

GIG deltog i en strategisk diskussion om KvinnSams verksamhet. Diskussionerna berörde forskares behov och de tjänster och informationsresurser som KvinnSam erbjuder.

26.9 2016 Redovisningsseminarium kring beviljade GIG-medel

GIG anordnade ett gemensamt seminarium för alla som tilldelats planerings- och/eller workshopbidrag från GIG 2012–2016. Under perioden har GIG bidragit med planerings- och workshopsbidrag till forskare vid sex av universitets fakulteter. Alla som fått bidrag fram till och med 2015 och inte redovisat dessa anmodades nu att göra det. De som inte hade möjlighet att närvara, inkom med en skriftlig redovisning. För dem som redan redovisat eller ännu inte använt medlen var medverkan frivillig. Även ledamöterna i styrgruppen för Centrum för genusforskning var inbjudna att delta.

På seminariet redovisades sju planeringsbidrag (plus tre skriftliga) och fyra workshopbidrag. Utöver de enskilda presentationerna diskuteras också mer övergripande vilket slags forskning som GIG:s forskningsmedel renderat; vilket slags genusforskning och vilka slags samarbeten som utlysningarna möjliggjort. Detta utgör ett viktigt underlag för planeringen av GIG:s framtid. Ingen av de ansökningar om forskningsmedel som GIG finansierat har tyvärr beviljats. Flera av de medverkande avsåg dock gå vidare med ansökan. Många uttryckte sig trots detta resultat mycket positivt om utlysningarna, då de möjliggjort nya typer av samarbeten och forskningsområden. Några efterlyste möjlighet att få synpunkter på ansökningarna i förväg, varvid Eva-Maria Svensson påminde om möjligheten att anordna dylika workshops med medlemmar i GIG:s nätverk

3.6 2016 Berättat liv. Seminarium om Life writing

Under rubriken ”Berättat liv. Life writing som utmaning och möjlighet inom forskningen” arrangerade Centrum för genusforskning (GIG) ett välbesökt seminarium på Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (LIR) vid Göteborgs universitet. Begreppet life writing omfattar olika slags livsberättelser, allt från biografier, dagböcker, brev och vittnesskildringar till domstolsprotokoll, sjukjournaler, bloggar och fiktion. Inom forskningen har studierna av och teoriutvecklingen kring biografiska aspekter och framställningsformer vuxit sig stark under senare år. Life writing utgör i dag ett heterogent, alltjämt växande forskningsfält. Sedan 2011 ges på avancerad nivå den tvärvetenskapliga kursen "Life Writing – biografiska genrer i förvandling" (7,5 hp) vid LIR. Ytterligare utgångspunkter för det aktuella seminariet var två relativt nyutkomna publikationer, dels Personligt talat. Biografiska perspektiv i humaniora (red. Maria Sjöberg) från 2014, dels Att skriva liv. LIR Journal, nr 5 från 2015. Den sistnämnda utgår från konferensen "Att skriva liv. Fakta, fiktion, feminism" som hölls vid Göteborgs universitet 2014. I panelen medverkade tre forskare från Göteborgs universitet, på olika sätt involverade i ovan nämnda verksamheter: religionsvetare Daniel Enstedt (LIR); litteraturvetare Lisbeth Larsson (LIR) och Maria Sjöberg, Institutionen för historiska studier samt – från Högskolan i Gävle – sociologen Ann Kroon, Avdelningen för socialt arbete och psykologi. Diskussionen modererades av Eva-Maria Svensson, Juridiska institutionen.

12.5 2016 Bokrelease med panelsamtal

Med anledning av två nyutgivna böcker om jämställdhet i Sverige, anordnade Centrum för genusforskning (GIG) tillsammans med Nationella sekretariatet för genusforskning en bokrelease med panelsamtal kring frågan: "Hur göra jämställdhet?" Arrangemanget ägde rum på Nationella sekretariatet för genusforskning. De aktuella boktitlarna var Challenging the myth of gender equality in Sweden (red. Lena Martinsson, Gabriele Griffin & Katarina Giritli Nygren) samt Feminism som byråkrati av Malin Rönnblom och Kerstin Alnebratt. Panelsamtalet där författare och redaktörer medverkade tog utgångspunkt i nämnda publikationer, men även i ett nummer av den rättsvetenskapliga skriftserien feminists@law (2012, vol 2 nr 1), där en sektion ägnas temat "Gender Equality and Othering in the Swedish Welfare State". Eva-Maria Svensson medverkade i numret och ingick i panelen tillsammans med Kerstin Alnebratt, Kajsa Widegren, Lena Martinsson och Diana Mulinari. Maja Lundqvist från sekretariatet modererade. Efter ett intensivt panelsamtal höll Gabriele Griffin ett anförande, varpå det hela avslutades med ett mingel.

3.2 2016 Textseminarium

På Juridiska institutionen höll Maria Edström och Eva-Maria Svensson ett seminarium för att diskutera artikeln "Freedom of expression vs. gender equality – conflicting values in regulation of adverts", Tidsskrift for Rettsvitenskap, 5/2014, s. 479-511. Artikeln behandlar frågan om staters skyldighet att motverka könsstereotyper (enligt Kvinnokonventionen CEDAW samt andra rättsliga och politiska dokument) och hur detta på reklamområdet motverkas av ambitioner om att värna yttrandefrihet. Seminariet syftade framförallt till att få respons på frågan om hur artikeln kan vidareutvecklas med hjälp av en genusvetenskaplig analys.

18.2 2016 Forskningsworkshop om studie kring kvinnor som politiska aktörer

På Institutionen för globala studier anordnades en forskningsworkshop för att diskutera en studie kring kvinnor som politiska aktörer på lokalnivå, med Bolivia, Senegal och Uganda som aktuella exempel. De tre länderna hör till de mest framgångsrika när det gäller att uppnå ett statistiskt minium av 30 procent kvinnor i de nationella parlamenten. Workshoppen syftade till att samla alla med intresse för kvinnors deltagande i politiska och beslutsfattande institutioner, för att tillsammans debattera och ompröva metodologiska, teoretiska och empiriska infallsvinklar på jämställdhet inom dessa områden. Programmet inleddes med att deltagarna i studien presenterade sig och projektet, vilket sedan kommenterades av i tur och ordning Eva-Maria Svensson, professor i rättsvetenskap verksam vid Juridiska institutionen och Lena Martinsson, professor i genusvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper. Därpå följde en övergripande diskussion av projektet utifrån frågor om teoretiska och metodologiska ramverk; om vilket slags data och vilka slags analytiska redskap som bäst lämpar sig för den aktuella, komparativa undersökningen.

2015

17.8 och 28.8 Forskningsworkshop x 2

Vid två tillfällen samlades en grupp genusforskare från Göteborgs universitet på Nationella sekretariatet för att planera utvecklingsarbetet av en gemensam forskningsansökan. Utgångspunkten är en tidigare programansökan, som nu ska omarbetas och koncentreras. Konstellationen har delvis förändrats och består av deltagare från flera olika institutioner vid Humanistiska och Samhällsvetenskapliga fakulteten.

21.5 Föreläsning

Den feministiska regissören queeraktiviste Barbara Hammer föreläste på Akademin Valand om sitt queera filmskapande, under titeln Making Movies Out of Sex and Life (and Making it All Transparent).

6.3 Symposium

En rad genusforskare från Göteborgs universitet var med och uppmärksammade den internationella kvinnodagen 8 mars 2015 i ett omfattande program. Bland de medverkande fanns Eva-Maria Svensson, föreståndare för Centrum för genusforskning som talade under rubriken ”Jämställdhet enligt kvinnokonventionen”. Programmet filmades och inspelningarna finns tillgängliga via denna länk: Kvinnodagen - Forskning, Göteborgs universitet

7.4 Seminarium

David Davies, doktorand i rättsvetenskap vid University of Sussex, höll ett seminarium med titeln: Gender stereotypes in advertising in English policy and law. Seminariet var ett samarbete mellan Centrum för genusforskning, Juridiska institutionen och JMG.

24.3 Seminarium

Eva-Maria Svensson, professor i rättsvetenskap och föreståndare för Centrum för genusforskning, presenterade den antologi hon medverkat som redaktör för,
På vei. Kjønn og rett i Norden. Seminariet introducerade detta kunskapsfältet med utgångspunkt i sitt bidrag till antologin. Seminariet var ett samarbete med Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

2014

25.8-26.8 Workshop kring programansökan

Under 2013 beslutades att fokusera satsningarna på en stark genusforskarmiljö för att ytterligare stärka en tydlig genusforskarprofil vid lärosätet till en gemensam större programansökan. Fyra forskare med bakgrund i olika discipliner (statsvetenskap, juridik, socialmedicin, genusvetenskap) har arbetat med programansökan under 2013/14. I augusti 2014 diskuterades ansökan med inbjudna internationella forskare, knutna till GIG i den internationella referensgruppen, Gaby Weiner, The University of Edinburgh, Ellen Annandale, University of York, Maria Drakopoulou, University of Kent, samt GU-professorerna Elisabet Öhrn, Kerstin Jacobsson,och Ola Sigurdson.

16.6 Symposium: A Sense of Our Times. A Symposium on Current Debates in Feminist and Queer Theory

Ett symposium på temat A Sense of Our Times. A Symposium on Current Debates in Feminist and Queer Theory anordnades avInstitutionen för Kulturstudier i samarbete med CENTRUM FÖR GENUSFORSKNING.Bland de inbjudna återfanns Prof. Jackie Stacey. Som inbjuden extern föreläsare fanns även professor Anu Koivunen, Institutionen för Mediestudier, Stockholms universitet. Syftet med symposiet var att presentera ny och pågående forskning inom främst områdena film och kulturstudier, konst och transnationell politik. Till symposiet kom deltagare från flera fakulteter liksom tillresande forskare från Sverige och USA.

9.6 Seminarium

CENTRUM FÖR GENUSFORSKNING anordnade ett gemensamt seminarium för alla som tilldelats planeringsbidrag från GIG under 2012 och 2013. Genusforskare från olika discipliner fick möjlighet att träffas och dela med sig av sina erfarenheter inom forskningsprojekten, samt presentera hur planeringsbidragen använts.

20.3-21.3 Tvärvetenskaplig konferens om den ekoomiska krisens konsekvenser för kvinnor i Europa

CENTRUM FÖR GENUSFORSKNING medfinansierade en tvärvetenskaplig konferens om den ekonomiska krisens konsekvenser för kvinnor i Europa. Konferensen arrangerades av Edmé Dominguez och Hauwa Mahdi vid institutionen för globala studier, samt Ulla Björnberg vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. I konferensen deltog forskare från flera discipliner.

17.1 Föreläsning med Clare Hemmings

Clare Hemmings, professor of Feminist Theory, London School of Economics, höll en föreläsning med titeln Feeling Time: Affect and Memory in Queer Feminist Historiography, på Humanistiska fakulteten.

2013

28.11 Att skriva en framgångsrik genusforskningsansökan

Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter och kompetenser inom Centrum för genusforsknings nätverk här vid Göteborgs universitet?

Här kan du läsa en nyhet om evenamanget: 
Så får du pengar för din forskning

15.11. Föreläsning och heldagsseminarium om Reflexivt akademiskt skrivande

Fokus för den planerade dagen är skrivandet som metod för analytisk reflexivitet, där teoretiska och epistemologiska utgångspunkter går i dialog med det egna skrivandet. Det riktar sig främst till socialt arbete och genusvetenskap där frågor om makt, privilegier, kunskap och förändring är centrala. Vilken betydelse har skrivandets olika former för makt, kunskaps(an)språk och läsare? Vilka alternativa sätt att se på akademiskt skrivande som teori och dess tillämpning kan det feministiska och postkoloniala kunskapsområdet erbjuda?

23.10-24.10 Workshop on research on women, alcohol and sexual health

The Project-group of Women and alcohol in Gothenburg (WAG) together with the Centre for Interdisciplinary Gender Research invites you to participate in the Workshop about research on women, alcohol and sexual health, October 23-24. 

Read more.

15.10. Jämlikhet i vården – ett genusperspektiv

Denna tvärvetenskapliga workshop fokuserar på hur genus- och intersektionalitetsperspektiv genomsyrar vården på Angereds Närsjukhus. Workshopen ger vidare tillfälle
för sjukhusets intressenter samt forskare med expertkunskaper inom bland annat hälsa och genus att diskutera
dessa perspektiv inom vården utifrån en reell behovsmiljö.

Medverkande är bland annat personal från Angereds Närsjukhus, invånare i nordöstra Göteborg, samt genusforskare från bland annat Göteborgs universitet och Linköpings universitet.

Datum: tisdag 15 oktober 2013

Plats: Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9, Göteborg
Anmälan:   Vania Ranjbar projektledare FoUU-samverkan, Enheten för socialmedicin – Angereds Närsjukhus, vania.ranjbar@socmed.gu.se

Vänligen observera att workshopen har ett begränsat antal platser.

Inbjudan/program i pdf.

26.9-29.9 GIG på Bokmässan!

Centrum för genusforskning (GIG) medverkade i montern "Träffpunkt Genus och jämställdhet" tillsammans med Nationella sekretariatet för genusforskning, Kvinnsam & flera andra aktörer på Bok- och biblioteksmässan 26 - 29 september. I montern presenterades ny genusforskning av forskare vid GU och samtal om genusforskning.

Läs mer om monterprogrammet här

25.9 En eftermiddag i tvärvetenskapens tecken

Jackie Stacey, gästprofessor på Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet samt professor i Media & Cultural Studies, University of Manchester, UK, höll ett föredrag som avslutades med frågor och diskussion.

Program:

Lecture: Mediated Time Warps: Precarious Publics, Feminist Genealogies, and Queer Bodies

"In this lecture, I'll reflect upon my interdisciplinary work in feminist cultural studies, focusing on recent work on feminist genealogy and queer temporality in such a way that enables us to think critically about what Lauren Berlant has called our ‘historical present’. Rather than telling stories about feminism which rehearse either progress narratives or tales of disappointment and failure, this lecture will draw upon recent work on knowledge genealogies (Hemmings, 2011) and imaginaries (Wiegman, 2012), and queer theories of temporality (Edelman, 2004, Halberstam, 2005, Freeman, 2010) to tell a different story about the 'precarious' publics that we currently inhabit (Butler, 2004, Berlant, 2011). Drawing on my recent work on cinema and related media, my presentation will discuss how and why some of these ideas about what I call 'warping time' are important for feminist theories of culture today. In my discussion, I shall offer a route through these conceptual questions by focusing on examples of both the digitization of the image and the geneticisation of the body, including: Tilda Swinton as the colour-coded cloned triplets in Lynne Hershman Leeson’s film, Teknolust; Marcus Harvey’s portrait of Margaret Thatcher, Maggie, assembled for 15,000 sprayed [mostly phallic] objects in his show White Riot; and Peggy Shaw’s live performance as butch noir rogue in the anatomy lesson, MUST – the Inside Story."

Jackie Stacey har en tvärvetenskaplig bakgrund som kombinerar kulturstudier och feministiska studier. Särskilt är hon intresserad av hur feministiska kulturstudier har bäring på frågor om politisk förändring. Star Gazing: Female Spectators and Hollywood Cinema (1994) and Teratologies: A Cultural Study of Cancer (1997) samt senaste boken The Cinematic Life of the Gene (2010) är en fingervisning om Staceys intresseområden och hennes akademiska bredd.


”Forskar-speed dating”

"GIG har som uppdrag att främja tvärvetenskapliga forskningsprojekt om kön och genus. Utgångspunkten är tvärvetenskapliga projekt ger högkvalitativ forskning.

Men vi behöver mötas! Vi behöver hitta forskningssamarbeten!

Förberedelser: en kort presentation (högst 5 min) av ditt ”drömprojekt” – hur vill du gå vidare i din forskning? Vilka möjliga tvärvetenskapliga samarbeten tänker du dig?

Under lättsamma former och med lite förfriskningar, prövar vi nya sätt att hitta forskningssamarbeten."

26.4 - 27.4 Workshop med Professor Trinh T Minh-ha

Who is welcome where?
Figures of Otherness

The themes of the workshop are issues such as transnationalism, displacement and translation. The vantagepoint for the participants papers should be their own research in relation to Trinh’s book Elsewhere Within Here (2011). A pre-seminar on the book will be planned in April for the workshop group.

The interdisciplinary workshop “Who is welcome where?” is open for approximately 10 researchers and Ph.D. students at the University of Gothenburg who apply gender and postcolonial theories into their work.

Application deadline: March 8
Notice on participation: March 15

The applications should be sent to gig@gu.se
Please, write “Who is welcome where” in the subject line.

25.4 Föreläsning med Trinh T. Minh-ha, professor i Gender and Women's Studies, University of Berkeley

Trinh T Minh-haTHE POLITICS OF FORMS AND FORCES
Power relations lay at the core of normative representations. In the tuning in with the forces of a life event, one can say that form is attained only to address the formless. Reality in its social and historical dimension is not a material for artistic reflection or political commitment; it is what powerfully draws one to cinema and yet cannot be captured without dissolving itself in its fragile essence when one approaches it without subtlety and vulnerability. "We are all engaged in social rituals of our daily activities, and by remaining unaware of their artistic and technological ritual propensity, we remain 'in conformity."
The lecture will draw from her installations and films, with a focus on gender and D-cinema (D-story, D-film, D-event), as well as on walking as a mode of reception of the world.

Born in Vietnam, Trinh T Minh-ha is a world-renowned independent filmmaker and feminist, post-colonial theorist. She is a Professor of Gender & Women’s studies and Rethoric at University of California, Berkeley, USA. Trinh has published a number of books including the feminist, post-colonial classic Woman Native Other (1989), and Elsewhere, Within Here: Immigration, Refugeeism and the Boundary Event (2011).

http://trinhminh-ha.squarespace.com/

Plats: Stora Hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6 (obs! ny lokal)
Tid: 16.00 - 18.00

Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Föreläsningen är ett samarbete mellan Centrum för genusforskning (GIG), Konstnärlig fakultet och Humanistisk fakultet.

22.3 Begreppet person i relation till genus

Begreppet person i relation till genus: Viktiga beståndsdelar inom personcentrerad vård är att vården utgår från en person med sjukdom och inte sjukdomen i en person samt att vård och vårdmiljö är anpassad efter den enskilde personen. Det är också viktigt att främja självbestämmande och ge möjlighet till medbestämmande. Men har kvinnor och män samma behov och får de samma vård? Hur kan personcentrerad vård anpassas till både kvinnors och mäns behov? Under detta seminarium kommer personcentrerad vård och begreppet person diskuteras i relation till kön/genus.

Föreläsare: Sylvia Määttä Chef , Kunskapscentrum för jämställd vård, Fil.dr

Plats: Hälsovetarbacken, Arvid Wallgrens Backe
Sal 4202, Hus 4
Tid: 13:00 - 15:00

I samarbete: University of Gothenburg Centre for Person-Centred Care (GPCC)

13.3 Genus och biologi

Med utgångspunkt i skriften "Genusperspektiv på biologi", utgiven i samarbete mellan Högskoleverket och Nationella sekretariatet för genusforskning, kommer temat naturvetenskap och genusperspektiv att diskuteras. Arrangemanget sker i samarbete med Institutionen för biologi och miljövetenskap i samband med institutionens forskardagar.

Föreläsare: Malin Ah-King, evolutionsbiolog och genusforskare vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.

Diskussionsledare: Kerstin Alnebratt (Fil Dr), föreståndare Nationellt centrum för genusforskning, Göteborgs Universitet

Panel: Malin Ah King; Elisabet Ahlberg (professor), inst Kemi och Molekylärbiologi; Jörgen Johnsson (professor) BioEnv.

Plats: Botanhuset, Carl Skottbergs gata 22 B
Stora Hörsalen, Inst. för biologi och miljövetenskap
Tid: 13.15 - 15.00

2012

30.11 Möten över gränser - GIG på g12

Centrum för genusforskning (GIG) arrangerar ett panelsamtal i samband med den nationella genusforskarkonferensen g12. Tid: 30 november, kl 9.00 - 10.30 Plats: Hamberger, Hälsovetarbacken

Medverkande i panelsamtalet är:

Anette Hellman, universitetslektor i pedagogik

Barbara Czarniawska, professor i företagsekonomi

Alexander Styhre, professor i företagsekonomi

Birgitta Jordansson, universitetslektor i arbetsvetenskap

Ulla M Holm, professor emerita i genusvetenskap

Moderator: Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning

20.9 Seminarium om KvinnSams verksamhet

KvinnSam - Nationellt bibliotek för genusforskning inbjuder den 20/9 till ett seminarium för att visa och diskutera sina resurser för alla intresserade forskare på GU. Bland annat kommer man då visa sin verksamhet och de databaser inom genus- och jämställdhetsområdet som finns tillgängliga för GUs forskare.

14.5 Invigning och seminarium

Se bilder från invigningen

Paneldebatt om: 'Kropp, politik och kultur'
Moderator: Lena Martinsson, Ordförande GIGs styrgrupp

Jesper Löve (Socialmedicin)
Rubrik: Det kroppsliga samhället eller den samhälleliga kroppen?

Karin Grahn (Pedagogik, idrottsvetenskap)
Rubrik: Kroppen i pedagogiska praktiker

Erika Alm (Genusvetenskap, idé och lärdom)
Rubrik: Föreställningar om den könade kroppen

Carolina Lunde (Psykologi)
Rubrik: Kroppsuppfattning

Katarina Karlsson (Konst)
Rubrik: Performance - Litterär gestaltning av kroppen
 

Aktiviteter

Har du idéer till seminarieteman som du tycker att GIG ska ta upp? Maila till: gig@gu.se

Sidansvarig: Kristina Hermansson |Sidan uppdaterades: 2017-05-03
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?